t a  e 

求购单求购单

发布时间:2019-09-11 11:20:27 有效期至:2019-10-11 23:59:59
立即报价 距离报价结束还剩 25

求购产品

图片 零件/参考号 参数 适用品牌 描述 单价/数量
Width 1 : 24.2 mm
Width 2 [mm] : 40 mm
Outer diameter 1 : 72 mm
Outer diameter 2 : 100 mm
Inner Diameter 1 : 35 mm
Inner Diameter 2 : 55 mm
0.00
1

联系人信息

登录 查看求购者联系信息
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/参数

    标注 名称 尺寸范围 单位
        

    联系客服

    客服电话:020-36390347
    3分快三